Logga in

Logga in på AgriaShop

INFORMATION

Vi värnar om din integritet

Vi värnar om din integritet när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, ljud- och videoupptagningar och IP-adresser.

Alla former av åtgärder med som omfattar personuppgifter utgör personuppgiftsbehandling. Sådana kan vara insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna inhämtas från dig när du registrerar dig som kund i AgriaShop. Är du medlem i Agria Breeders Club hämtas dina personuppgifter därifrån.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

De personuppgifter som behandlas i AgriaShop och/eller Agria Breeders Shop är namn, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer samt kundnummer i AgriaShop. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser och liknande.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Agria kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Däremot kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Agria Vet Guide och andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen för statistiska ändamål, marknadsföringsåtgärder samt för att samordna och förbättra bolagens rådgivning och service till dig. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag som Agria eller andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis betalningsförmedlare och kortinlösenföretag.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter, om Agria är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter i samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Den rättsliga grunden för att lämna personuppgifter till andra bolag är för att kunna fullgöra våra avtal med dig, eller rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt lag.

I vissa fall kan det även vara fråga om en intresseavvägning, till exempel Agrias eller Länsförsäkringars berättigade intresse att marknadsföra produkter och tjänster från andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen liksom Agrias och Agria Vet Guides intresse av att samordna och förbättra bolagens rådgivning och service till dig.

Du kan alltid invända mot att vi delar personuppgifter på den rättsliga grunden intresseavvägning. Det gör du enklast genom att kontakta oss här.

Överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES

Om Agria lämnar ut dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, exempelvis till företag som i egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar uppgifterna för vår räkning, vidtar Agria lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och friheter tillvaratas, till exempel genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal och andra kompletterande skyddsåtgärder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande samt då ditt kundkonto inte har varit aktivt under tre år utöver innevarande år, med hänsyn till regler om preskription.

FÖR VILKA SYFTEN BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandling och ändamål

Fullgöra och administrera avtal

Exempel:

 • Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för dina köp
 • Uppdatera uppgifter som adress
 • Svara på dina frågor via webbformulär, mail eller telefon

Rättslig grund: Fullgörande av avtal & samtycke

Denna insamling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal om köp i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. 

Följa lagar & förordningar

Uppfylla krav enligt gällande lag eller annan författning

Exempel:

 • Rapportering till myndigheter, både svenska och utländska

Behandlingar som grundas på intresseavvägning

Förbättra våra produkter & tjänster

Exempel:

 • Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya
 • Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt


Kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster

Exempel:

 • Tillhandahålla service som vi från tid till annan erbjuder dig som kund.
 • Genomföra marknadsföring som till exempel direktmarknadsföring via e-post och sms
 • Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering
 • Genomföra kundnöjdhetsundersökningar
 • Ta fram statistiska underlag


Förhindra bedrägerier

Exempel:

 • Vi använder personuppgifter för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Det kan innebära kontroller i offentliga register samt samverkan med Larmtjänst och deras samarbetspartners


Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling 

Fullgörande av avtal

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se exempel på behandlingar under Hantera avtal, ansökningar & offerter.

Rättslig förpliktelse

Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under Följa lagar & förordningar men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla.  

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt eller annan parts berättigade intresse, såsom exempelvis vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig, marknadsföring etc. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att sådant berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse. Se exempel på behandlingar under Behandlingar som grundas på intresseavvägning.

Samtycke

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Ett återkallande påverkar inte den rätt Agria haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

Rättsliga anspråk

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister och andra förfaranden, exempelvis regressanspråk. 


DINA RÄTTIGHETER

Registerutdrag

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag).

För att begära ett registerutdrag kan du skicka ett meddelande till oss via post. För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste vi kunna identifiera dig när du begär registerutdrag.

Begära ut personuppgifter

Skicka en skriftlig och signerad begäran till:

Agria Djurförsäkring
Att: Registerutdrag
Box 70306
107 23 Stockholm

Dataportabilitet

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Agria behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt. Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag. En förutsättning för att du ska kunna motta den elektroniska kopian är att du identifierat dig.

Rättelse och begränsning

Agria är skyldigt att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar viss behandling om dig, exempelvis om du har invänt mot behandling av personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning.

Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Agria tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Invändning

Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring som till exempel erbjudanden via SMS. Det gör du enklast genom att kontakta oss här.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Agria har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och Agria eller du har gett ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Agria som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje part

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor om dataskydd eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. 

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. 

Kontakta dataskyddsombudet

E-post: dataskyddsombud@lansforsakringar.se
Adress: Dataskyddsombud, Länsförsäkringar AB, 115 41 Stockholm.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se.

Om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige kan du också vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

Ansvarig för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om dig är Agria, som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit personuppgifter om dig från tredje part.